3.

Riktlinjer för riktighetsmärke

Föreningen För Manualstyrd 12-stegsbehandlings definition och kriterier.Bakgrund: 12-stegsbehandling är i dag ett känt begrepp i Sverige och det finns flertalet behandlingsinstitutioner som säger sig bedriva 12-stegsbehandling. Vi vill med föreningen säkerställa att alla har möjlighet att bedriva behandling enligt en enheltlig manual där alla gör samma sak och där alla klienter får samma sak. På detta sätt kan vi säkra upp 12-stegsbehandling och minska förvirringen som idag kan råda då klienter får olika slags behandling på olika slags behandlingsinstanser. 

Ur Anonyma Alkoholisters program  har en uppsjö behandlingsmodeller, ofta med gott uppsåt, och det är i regel upp till den enskilde terapeuten på den enskilda behandlingsinstitutionen att själv utforma uppgifter som passar in i deras tankesätt. Detta medför problem då det medför att ingen gör på samma sätt, det blir omöjligt att forska på metoden då det inte finns en enhetlig manual att följa. Det blir även svårt för statliga, kommunala och regionala instanser att ta in en sådan behandlingsform när det ej finns någon enhetlig manual att följa.

Vi vill med en manual och kvalitetsstämpel säkerställa att verksamheter som använder sig av begreppet Manualbaserad 12-stegsbehandling verkligen följer den manual som finns beskriven i Anonyma Alkoholisters program.

För att kunna äga ett riktighets och kvalitetsmärke utfärdat av föreningen så måste en instans uppfylla följande kriterier.

Kriterier:

 

 1. Terapeut eller handledare skall ha en egen utbildning med en terapeutisk förståelse i Anonyma Alkoholisters 12 stegsprogram som det står beskrivet i boken Anonyma Alkoholister med början i förorden till slutet av kapitel 7 ”Att arbeta med andra”
   

 2. Manualen som används är Anonyma Alkoholisters bok den så kallade ”Stora Boken”  och klienten skall vägledas igenom hela boken/programmet under behandlingstiden.
   

 3. Manualen gås igenom med början i förorden för att klienten ska kunna få en överblick i uppkomsten av AA och 12-stegs programmet. Därigenom ges förståelse av steg 1 genom en grundlig  genomgång av kapitalet ”Läkarens åsikt” där klienten får förståelse för den mentala besattheten som föregår användandet samt den kroppsliga överkänsligheten gentemot sinnesförändrande substanser vilken gör det svårt att sluta använda då personen väl tagit den första drinken, drogen eller liknande.

  Därigenom gås kapitel ett ”Bills historia” igenom för att klienten där ska kunna identifiera sig med olika situationer från BIlls historia. Detta blir en kartläggning av klientens egna användande och mönster.

  När klienten är klar med Bills Historia gås kapitel två igenom där en lösning på problemet beroende presenteras. Klienten går även igenom bilaga två i boken där skillnaden mellan ett plötsligt tillfrisknande och ett så kallat långsamt tillfrisknande (Utbildningsvarianten) säkerställs.

  Klienten går därefter igenom kapitel tre ”Mer om alkoholism” för att fördjupa kunskaperna om beroendesjukdomen och sina egna ”dryckes”, missbruks eller drog mönster för att befästa sina kunskaper.

  När detta är klart så ska kapitel fyra ”Vi agnostiker gås igenom” för att klienten ska få en förståelse för att det inte handlar om att denne behöver bli religiös eller tro på någon form av Gud för att kunna fortsätta arbetet med sig själv.
  Detta summerar steg ett och två i tolvstegsprogrammet.
   

 4. I kapitel fem ”Hur det fungerar””  får klienten inblick i beslutsprocessen som är det tredje steget i tolvstegsprogrammet för att därefter lära sig direktiven som står i texten kring hur klienten skall arbeta med steg fyra samt den uppställningen av steg fyra som beskrivs där klienten kartlägger sig själv och sitt missbruk genom fyra olika kolumner som denne arbetar med i tur och ordning exakt det sätt som står beskrivet.
   

 5. Efter att ha kartlagt sig själv enligt anvisningarna i steg fyra i Anonyma Alkoholisters grundtext så kommer klienten att ha en god kännedom om sitt beroende, den lösning som finns samt en kartläggning av det problem som står att läsa i steg ett.
  Nu ska klienten lära sig hur denne använder sig av sin kartläggning, vilket står beskrivet i kapitel sex ”Till verket” klienten lär sig nu hur denne ska arbeta med steg fem vilket är att prata om det som orsakar denne bekymmer i livet. För att därigenom i sex sex klart se vilka livsmönster och strategier som är grundorsak till problemet. När klienten sett vilka strategier som inte fungerar ska den i steg sju se på fungerande strategier och påbörja arbetet med att praktisera dessa.
   

 6. När klienten kartlagt sig själv, sett sina karaktärsfel och karaktärsbrister är det dags att arbeta med steg åtta som det står beskrivet i kapitel sex för att kunna se vilken skada klienten ställt till med för sig själv och andra genom sitt missbruk och nu kan klienten bli redo att enligt steg nio ställa detta till rätta på ett konstruktivt sätt. Detta är det sista av arbetsstegen som leder till en förändring av hur klienten hanterar livet.
   

 7. Nu ska klienten få en förståelse för hur denne skall arbeta med sin återfalls prevention vilken står beskriven i steg tio, elva och tolv. Steg tio och elva finns beskrivet i kapitel sex, ”Till verket” där tydliga instruktioner kring det dagliga arbetet skall fortlöpa enligt steg tio samt hur fördjupnings processen i steg elva går till. När klienten är klar med detta är denne redo att lära denna process vidare vilket är en viktig del i tillfrisknandet från beroendet att det har ett helt kapitel som beskriver detta arbete.
   

 8. Steg tolv finns beskrivet i kapitel sju ”Att arbeta med andra” här får klienten klara och tydliga riktlinjer hur man arbetar med andra beroende och hur man för vidare de principer klienten lärt sig genom processen med arbetet i steg ett till elva.

  För att summera tolvstegsprogrammet så är steg ett en reflektion över ett problem. Steg två en reflektion kring en möjlig lösning och steg tre ett beslut att arbeta för lösningen eller stå kvar i problemet. Steg ett till tre är således reflektion

  Steg fyra är en kartläggning av problemets sanna natur, steg fem är en process att prata om problemets sanna natur för att få fördjupad förståelse kring denna. Steg sex är en kartläggning av de strategier som inte fungerat i livet och steg sju är en kartläggning av strategier som kommer att fungera bättre. Steg åtta är en kartläggning av vad man orsakat för skada genom att använda felaktiga strategier och steg nio är att ställa detta till rätta.
  Steg fyra till nio är således de viktiga arbetsstegen.


  Steg tio är en daglig repetition av steg ett till nio för att bibehålla det resultat som klienten uppnått. Steg elva är fördjupnings process och steg tolv lär ut hur klienten kan lära detta vidare. Steg tio till tolv är ett bibehållande av resultat eller så kallad återfalls prevention.


  När en verksamhet klart följer denna process i arbetet som det står beskrivet i Anonyma Alkoholisters tolvstegsmanual ”Stora Boken” har denne verksamhet rätt att använda kvalitetsstämpeln ”Riktig 12-stegsbehandling” Denne institution ålägger sig även att underkasta sig certifiering samt granskning från: Föreningen för riktig 12-stegsbehandling och kan om den inte följer riktlinjerna bli av med rätten att inneha riktighetsmärket.
  Märket utfärdas med en certifiering om två år åt gången och verksamheten som använder märket skall under denna tid betala en licensavgift till Föreningen För Riktig 12 stegsbehandling. 

  Föreningen äger två stämplar enligt nedan, vilka båda säkrar för kvalitet enligt föreningens krav.

FFM12Stämpel2.jpg
FFM12.jpg